Samenwerkingen met
De Vuurtoren
in Bergen op Zoom

Ouderbetrokkenheid

We zijn ons ervan bewust dat de band tussen ouders en kinderen de belangrijkste relatie in het leven is. Zoals wij binnen ons beleid rekening houden met de verschillen tussen kinderen, hebben we ook oog voor de diversiteit van ouders en gezinnen. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders (mits dit mogelijk is in lijn met onze visie).

Voor een goede samenwerking is het allereerst belangrijk dat iedere ouder zich binnen de kinderopvang van De Vuurtoren welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Wij willen naast de ouders staan en een betrouwbare partner zijn in de opvoeding van uw kind, omdat wij weten dat dit de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind ten goede komt.

LOKALE OUDERCOMMISSIE (LOC)

LPS Kinderopvang De Vuurtoren heeft een actieve lokale oudercommissie.

De LOC denkt actief mee over:

  • Het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard
  • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • Het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie
  • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
  • Wijziging van de prijs van kinderopvang

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar en vergadert samen met Danique van Geel (pedagogisch medewerker plus).

Communicatie via Klasbord

We gebruiken Klasbord om met ouders te communiceren. De pedagogisch medewerkers zetten hier bijna dagelijks een bericht op met foto’s, zodat ouders kunnen zien wat wij met de kinderen gedaan hebben.

Ouders worden vertegenwoordigd in de oudercommissie, die advies – en instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

Tussenschoolse opvang

Heeft u tussen de middag opvang nodig? De pedagogisch medewerker van de BSO regelt ook de tussenschoolse opvang op basisschool De Noordster.

Doorgaande ontwikkellijn

Een goed contact met de twee basisscholen vinden we belangrijk. We organiseren veel overleg om een doorgaande ontwikkellijn te creëren. Tijdens deze werkvloeroverleggen met kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinder- en peuteropvang stemmen we ook inhoudelijk op elkaar af. Zo werken we samen bij de uitwerking van de thema’s en volgen we gezamenlijke scholing. Dagelijks observeren we de kinderen op de kinderopvang en gebruiken het observatiesysteem Kijk! Zo zien we wat het kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af.
De basisscholen waarmee we samenwerken maken in de eerste groepen ook gebruik van Kijk!. Als VVE-locatie zorgen we voor een goede overdracht van onze kinderen, zodat zij een zachte landing maken op de basisschool.

Vrijwel alle kinderen die gebruik maken van kinderopvang De Vuurtoren gaan, als ze vier jaar zijn, naar één van onderstaande basisscholen:

  • LPS De Welle in Bergen op Zoom
  • De Noordster in Bergen op Zoom

Vervoer

De kinderopvang zit in hetzelfde gebouw als basisscholen De Welle en De Noordster. Pedagogisch medewerkers van de BSO halen de jongste kinderen op uit de klas. De oudere kinderen mogen zelf naar de kinderopvang komen.

Lokale instanties

We maken met onze BSO gebruik van de sportactiviteiten die worden aangeboden door de F!TFabriek in Bergen op Zoom. Daarnaast hebben de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang hun training gevolgd bij de F!TFabriek voor de certificering van het Nijntje Beweegdiploma en komt er op regelmatige basis een dansjuffrouw langs bij de kinderopvang en de naschoolse opvang. Verder nemen we met onze BSO deel aan het kunst- en cultuuraanbod. We hebben daarvoor contacten met de gemeente Bergen op Zoom, het Centrum voor de Kunsten en het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom . Uiteraard werken wij nauw samen met de basisscholen waar de BSO-kinderen vandaan komen.